(11th) VAIT1719

 • Result W.Q.1
 • Result W.Q.2
 • Result W.Q.3
 • Result W.Q.4
 • Result W.Q.5
 • Result W.Q.6
 • Result W.Q.7
 • Result W.T.8
 • OMR Response W.T.8
 • Result W.T.9
 • OMR Response W.T.9
 • Result W.Q.10
 • OMR Response W.T.10
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • Result W.Q.
 • (12th) VAIT1618

 • Result W.Q. 18
 • Result W.Q. 19
 • Result W.Q. 20
 • Result W.Q. 21
 • Result W.Q. 22
 • Result W.Q. 23
 • WQ-24(11th Revision Test-1)
 • Result W.Q. 25
 • W.Q. 25 OMR Response
 • Result W.Q. 26
 • W.Q. 26 OMR Response
 • Result W.Q. 27
 • W.Q. 27 OMR Response
 • Result W.Q. 28
 • W.Q. 28 OMR Response
 • Result W.Q. 29
 • W.Q. 29 OMR Response
 • Result W.Q. 30
 • W.Q. 30 OMR Response
 • Result W.Q. 31
 • W.Q. 31 OMR Response
 • Result W.Q. 32
 • W.Q. 32 OMR Response
 • Result Revision Quiz 1
 • Result Revision Quiz 2
 • Result Revision Quiz 3
 • (12th) VAIT1618G01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • (12th) VASO1718A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • (12th Pass) VAPA1718A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • (10th) VAFY1620A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Science
 • (10th) VAFY1620A02

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Science
 • (10th) VAFY1620A03

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Science
 • (10th) VAFY1620A04

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Science
 • (10th New) VATH1720A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Science
 • (9th) VAFY1721A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Studies
 • (9th) VAFY1721A02

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Studies
 • (9th) VAFY1721A03

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Social Studies
 • (8th Old) VAUT1618A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Practice Test
 • (8th New) VAUO1718A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology
 • Biology
 • Practice Test
 • (7th) VAUt1719A01

 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Biology